همکاری با ما

شركت آوين طيف آماده كامل خود را براي ارائه خدمات فني در حوزه طراحي و ساخت دستگاه هاي پرتابل و ميكروچيب هاي آناليز، سرمايه گذاري بر روي ايده هاي فناورانه، مشاركت در طرح هاي صنعتي و تحقيقاتي، و طراحي نرم افزاهاي مربوط به آناليز شيميايي و بيوشيميايي اعلام مي دارد. براي همكاري با كافي است با ما تماس حاصل كنيد تا بعد از بررسي پروژه هاي شما و عقد قراداد رسمي با حفظ محرمانگي پروژه هاي شما شروع به همكاري مستمر و موثر نماييم.